+
Termékcsoportok
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Webáruházunk Adatkezelési Tájékoztató dokumentuma a Megbízható Boltok Közösségének

webáruház ÁSZF kezelő rendszerével készült.

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a

vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben

vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei:

Levelezési cím: 6600 Szentes, Erdei u.2

Telefonszám: 0630 6066502

A cég elektronikus elérhetősége: info@hazszepitobolt-szentes.hu

A webáruház domain címe: hazszepitobolt-szentes.hu

Adatkezelési tájékoztató

 (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett

webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak

megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok

figyelembevételével és betartásával járunk el.

Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.

törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a webáruházból rendelt termék megrendelése során

megadott és a weboldal üzemeltetői -   (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes

adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő

rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha

valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az

oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak,

amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi

LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály

rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes

személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az

érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e

minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető

azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező

alapján azonosítani lehet.

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím

tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes

adatnak.

Adatkezelő adatai:

Fogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel

(a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre

vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e

minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető

azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több,

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező

alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa

megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes

adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény

13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott

esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az Adatkezelő - - a megrendeléshez

kötelezően megadott adatait kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

20. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a webáruház kapcsolatos minden

tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A kezelt adatok köre:

Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés

Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása

E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés

Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés

Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata

közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése

és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott

esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a

kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés

jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata

közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése

és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:

A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten

alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám

Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi

bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles

megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata

közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése

és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:

A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám

A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett

adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési

információk

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a

felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások

személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése. Hírlevél küldéssel kapcsolatban

kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználó

önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai

felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §

(3) bekezdése. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Hírlevél

küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(Infotv.) Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon

közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email

címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy

törlésre való kéréséig.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata

közben megadott személyes adatai felhasználásra  kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1)

bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott

esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

Regisztrációval kapcsolatos kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám. -

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett

adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.

Sütik kezelés

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba

nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére

adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése

céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem

kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelő

a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

    az Felhasználó által használt IP cím;

    a böngésző típusa;

    a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;

    a látogatás időpontja;

    a meglátogatott oldalak;

Süti kezelés jogszabályi háttér:

A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó

hozzájárulása.

Süti beállítás:

A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a  sütik beállítására.  A böngésző

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,

hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás

lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

A sütik alkalmazásának célja:

A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik

korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem

vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

    Google Chrome

    Firefox

    Internet Explorer

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a

számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az

Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas

A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak

ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az

webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament

végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról

vagy mobileszközről.

Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a

felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A

sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a

releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések

tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A

Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a

Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál,

hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a

keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett

látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg

Önnek a Google-on.

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem

lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

    Internet Explorer 

    Firefox

    Chrome

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:

    A jelszóval védett munkamenethez használt süti;

    A bevásárlókosárhoz használt süti;

    Biztonsági süti;

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket

kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával  bizonyos oldalak vagy

funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap

jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az  Eszközök/Beállítások menüben. általában

az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének

beazonosítására.

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles

megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az

adatfeldolgozó az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles

megőrizni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az

oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:

•          a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; •    a személyes adatok kezelésére használt

rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; •            fizikai vagy

műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az

adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;

•          SSL tanúsítvány;

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy

módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az

adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a

tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az

adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos  helyesbítését, módosítását

illetve törlését  25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét

követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett   hozzájárulásával elektronikus úton közli a

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A

helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az

Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell

megadni. Az Érintett   kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták

az Érintett   személyazonosságát.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül

tájékoztatja az Érintett. Ha az Érintett   elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást

lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett   azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett   kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett   panaszt nyújthat be valamely

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak

felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató

a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása

érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000.

évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de

nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból

bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog

A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett   jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az Érintett   bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

    az Érintett   visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek

nincs más jogalapja

    az Érintett   tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre

    a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért

adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett 

adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett   jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak

valamelyike teljesül:

    az Érintett   vitatja a személyes adatok pontosságát;

    az adatkezelés jogellenes, és az Érintett   ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett   igényli azokat jogi

igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett   jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés

automatizált módon történik.

Automatizált adatkezelés

Az Érintett  jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve

az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelő a

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az

Érintett   érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles  megvizsgálni

és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban

tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét

nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított  25 napon belül írásban közli a helyesbítés,

zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés

vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintett a

bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

Amennyiben az Érintett   szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adatival kapcsolatban az

adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesített az Érintett 

adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget

egyikén:

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak

közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Az adatfeldolgozó székhelye:

Az adatfeldolgozó telefonszáma:

Az adatfeldolgozó e-mail cím: Adattovábbítás

.

Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi

elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Telefonszám: Email cím:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.